Uzaktan eğitim, yakından takip

MEB Ziya Selçuk’un açıklamalarından da anlaşılacağı üzerine anaokulları ve ilkokul 1 (bir) nci sınıflar hariç ONLINE eğitimle devam edileceği anlaşılmaktadır.

Ancak ortaokuldaki 8 nci sınıf öğrencileri ve 12 nci sınıftaki lise öğrencileri de yüzyüze eğitime alınmalı ve bu öğrencilerimiz daha da strese sokulmamalıdır.

Ayrıca küçük köy okularında öğrenim gören öğrencilerin dezavantajlı durumunu çözecek alternatif destekler sunulmalı ancak bu gerçekleştirilemeyecekse, öğrenci sayısı 300 ü geçmeyecek köy okulları da sağlıklı okul şartlarını gerçekleştirerek, yüzyüze eğitime geçebilecekleri inancındayım.

Diğer sınıflardaki öğrencilerin gelişimini sürdürmenin halihazırdaki en güvenilir ve etkili seçenek de ONLINE eğitimdir.

Ancak bu durumun yarattığı değişime maalesef öğretmenler ve okul yöneticilerinin yanısıra okulun diğer öğelerinin de bu değişime yeterince uyum sağladığı hususu ciddi bir şüphe doğurmakta ve ONLINE eğitimin etkili olması içim üzerine düşen rolleri tam bilmedikleri anlaşılmaktadır.

Bunun farklı öğelerden kaynaklanan nedenleri mevcuttur.

Okulun öğeleri iç ve dış olmak üzere 2 (iki) ye ayrılır.

İç öğeler okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci, memur ve hizmetliler ve okul ortamından oluşurken; dış öğeler ise veli, bakanlık, il ve ilçe mem lüğü, güvenlik güçleri, politikacılar, sivil toplum örgütleri, muhtar/kaymakam vb devlet görevlileri ve çetelerden oluşur.

Şüphesiz bütün bunlar okulu etkileyen unsurlardır.

Ancak pandemi ile birlikte okulu etkileyen yeni bir öğe daha ortaya çıkmıştır.

Aslında iç öğeler içerisindeki okul ortamı içerinde var idi.

Ancak bu süreç belki de bu yeni öğeyi ortamdan çıkarıp, yeni ve en etkili öğe haline getirmiştir.

Bu da “Bilişim Teknolojileri”dir.

Şüphesiz yeni süreç, bu öğelerin tamamını etkilemektedir.

Şimdi bu etkileri ve okulun öğelerinin durumunu tek tek irdeleyelim.

Okul Yönetimi: Bu ani süreci anlama, kavrama, uygulama hatta yeni vizyonlar üretmek zorundadır.

Ancak bu yeni e-programlar ve uygulamaları hussunda yeterli bilgi ve donanıma sahip değildir ve geliştirilmeleri gerekmektedir.

Ayrıca sürecin yarattığı sağlıklı okulu oluşturma hususunda da tüm yükü üstlenmek zorunda kalmışlardır. Ayrıca okulun sağlığı ve güvenliğini de sağlamak en büyük görevleridir.

Velilerin kontrolsüzce okula girişlerini de önlemek zorundadırlar.

Yine online toplantılar yolu hem öğretmenleri, hem öğrencileri hem de velileri motive etmeli ve psikolojik destek olmalıdırlar.

Öğretmenler: Genel olarak sudan çıkmış balık konumundadırlar.

Acilen yeni e-toplantı programları ve yönetimi konusunda eğitilmeleri zorunludur.

 Ayrıca e-ders nasıl yapılır ve derste dikkat çekme, güdüleme, öğrencilerin dikkatini çekme ve derssunumu hususunda yetersizlikleri aşikardır.

Bu onların hatası değildir.

Ancak boş geçirilen yaz döneminde geliştirilmeleri fırsatı değerlendirilememiştir.

Derhal e-platformlar ve online ders işleme hususlarında rehberler ve örnek uygulamalar ile desteklenmelidirler. A

yrıca teknoloji önünde en az 6 (altı) saat sabit genç nesli bilgisayar başında ilgisini ve güdülenme düzeyini nasıl yüksek tutacağını da öğrenmelidirler. Yeni nesli Z nesli olarak tanımlamıştık. Z nesli görselliği, eğlenerek öğrenmeyi ve sağlığı için ara dönemlerde müzikle hareket etmeyi sevmektedir.

Öğretmenlerin sadece PPT hazırlayıp sunum yapmaları öğrenme sağlamaz.

Öğrenme kalıcı izli davranış değişikliğidir.

Bunu sağlamak için, mutlaka öğrencilerin duygularına hitap edecek dersler organize etmeleri ve etkinlikler geliştirmeleri ve eski klasik metodlardan kurtulmaları zorunluluktur.

Öğretmenler bu yeni sistemde olduğundan daha çok REHBER  (yol gösteren ve seçenekleri farkettiren) ve KOÇ (destekleyen, geliştiren ve seçenekleri fark ettiren) rollerini geliştirmeleri ve oynamaları gerekmektedir.

Sadece senkron değil, deers notları ve küçük videolar ve etkinliklerle öğrencilerine asenkron öğrenme seçenekleri de sunmalıdırlar.

Evde olanağı olmayanlar, bu videoları okullarda akıllı tahtalarla çekmelidirler ve whats up yada EBA sistemi üzerinden öğrencileri ile paylaşmalıdırlar.

 Ayrıca grafik dizaynı ve yazı tahtası üretecek ek teknolojik materyaller satın alarak, canlı sınıf ortamı yaratmayı başarmaları gerekmektedir.

Ayrıca öğretmenler velilerle yakın işbirliği kurarak öğrencileri sürekli takip edecek mekanizmalar üretmeleri gerekmektedir.

Yine rehber öğretmenlerin de aktif rol alarak hem öğrencilerin hem de velilerin uğradığı psikolojik olumsuz etkileri gidermek için online öğrenci ve veli danışma seansları üretmeleri gerekmektedir.

Yine de bütün bu yeni dünyaya ayak uyduramayacak öğretmenlerden ise ricam eğer uygun ise emekli olarak yeni nesile şans vermeleridir.

Öğrenci: Maalesef aşırı sosyalleşme beklentisi içerisinde ve online derslere ilgisiz oldukları görülmektedir. Bunların nedenleri ve ilgilerinin nasıl çekileceği üzerine araştırmalar yapılması gereklidir.

Ayrıca online derslere devam zorunluluğu getirilmesi ve burada işlenecek konulardan yazılı, sözlü ve ödev notları ile sorumlu tutularak, bu yeni sistemde aktif olmaları sağlanabilir.

Yeni ONLINE eğitim modelinin öğrencisinin en önemli özelliği “Kendini Bilmek ve Yönetme” becerisidir. Bu becerisi gelişmiş ve süreci en üst düzeyde verimli geçiren öğrenciler çok ciddi düzeyde öne çıkacak ve süreci en karlı geçirecek öğrenciler olacaktır.

Ayrıca öğrencilerin var olan teknolojiye ulaşım ve internet olanakları arttırılmalıdır.

Devlet, uzaktan eğitim sisteminin etkili uygulanması için ilköğretimden yükseköğretimin sonuna dek olan tüm öğrencilere en az 6 GB aylık bedava internet tanımlamak zorundadır.

Ders devam zorunluluğu ayrıca bu kitlenin sokaklarda ve kafelerde gezerek virüsü yaymasının da önüne geçilmesinde ciddi destek olacaktır.

 Ancak köy okulları ve ekonomik durumu düşük bölgelerde %30 dan fazla öğrencinin hala bilgisayarının olmaması eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sorunu olduğunu ortaya koymaktadır.

Memur, Hizmetli ve Servis Şoförleri: Busüreçte nasıl hareket edecekleri hususunda herhangi bir eğitim almadıkları görülmektedir. Ayrıca okullarda hala yeerince hizmetli olmadığı da aşikardır.

Bu destek hizmetlerini verecek personelin yetersizliği, okulların yüzyüze eğitime açılmasını engelleyen en önemli etmenlerden birisidir.

Derhal okullara en az 2 (iki) hizmetli görevlendirilmesi ve destek personelinin derhal pandemi ve davranış hususlarında eğitilmesi zorunludur.

Aksi takdirde 2020-2021 eğitim öğretim yılında okulların açılması, açılsa dahi sağlıklı bir okul ortamının sürdürülebilirliği mümkün görünmemektedir.

Okul Ortamı: Şu an tüm okullara sağlıklı okul şartlarını karşılama yönünde yönergeler gönderilmekte ve okullar pandemi şartlarına ilişkin şartlarını karşılama yönünde gereğini okul yöneticleri yaparak okul ortamını sağlıklı hale getirmektedir.

Ancak bu koşullar yüzyüze eğitime geçildiği anda sadece 1 (bir) günde olumsuz hale gelebilir. Ancak okul ortamının 2 (iki) nci ve diğer önemli boyutu Bilişim Teknolojilerine ilişkin yeterliliktir. Bu hususta eksiklikler olduğu aşikardır. EBA Destek Noktaları eğitimde fırsat eşitliği sorununu çözmek için önemli bir adımdır.

Veli : ONLINE eğitimde kısmen öğretmen rolünü üstlenmek zorundadır.

Öğrencinin zamanında uyanması, sisteme girişinin sağlanması, dersleri etkili takibinin sağlanması, gerektiğinde ödev takibi ve bildiği kadar öğretme rolünü üstlenme ve ödevlerin öğretmene gönderilmesi vb eğitim öğretim ile ilgili tüm sürecin öğretmen kadar etkili ve önemli aktörlerinden birisi haline gelmiştir. Bunu iyi yapan, takip eden ve öğrenci-öğretmen arasındaki bağı kurmayı başaran velilerin çocukalrı bu süreçte daha da öne geçecektir.

Dış öğelerden en önemlisi MEB Merkez Teşkilatıdır. EBA ile iyi bir uzaktan eğitim sistemi kurulmuştur. Ancak öğretmenlerin eğitimi ve EBA dan canlı ders yapılması konusunda maalesef hala sistem yeterli hale getirememiştir. Birçok öğretmen EBA da açılan canlı derslere girememekte ve ders yapamamaktadır.

 Acilen bu sistemi güçlendirme ve TV den de her sınıf seviyesi için ayrı EBA TV açılmalı ve ülke genelinde alanında başarılı öğretmenlere derslerin konuları hazırlatılıp ders çekilip, günlük konuya dayalı en az 6 saatlik dersler EBA TV ile verilmelidir.

Bu derslere internet sitesi üzerinden de kolayca ulaşılmalı ve öğrenciler tekrar ederek, konuları pekiştirme olanakları yaratılmalıdır. 

Tüm evlere giren en yaygın uzaktan eğitim teknolojisi TV’dir ve eğitimde fırsat eşitliği açısından bu zorunludur. Aksi takdirde bilişim teknolojileri ve internete erişimi olanakları zayıf olan köylerdeki okullar yüzyüze eğitime açılması kaçınılmaz zorunluluktur.

 Ayrıca yüzyüze eğitimde temizlik malzemeleri ve maske temini ciddi bir ekonomik maliyet olacaktır. Bu konuda okulun dış öğeleri olan devlet görevlilerinin (il ve ilçe MEM), belediyelerin, gönüllü sivil toplum örgütlerinin ve Okul-Aile Birliklerinin okul müdürünü desteklemesi kaçınılmaz zorunluluktur.

Yine MEB, acilen öğretmenleri destekleyecek aplikasyonları da geliştirip, APPSTORE üzerinden öğretmen ve öğrencilerin kullanımlarına sunmalıdır.

 Ayrıca YAPAY ZEKA ürünleri geliştirmek için TUBİTAK  ve üniversitelerin ilgili bölümlerini çok disiplinli bir biçimde çalıştıracak projelerle eğitimde yeni bilişim teknolojilerinin gelişimini sağlama ve öğretmenlerin kullanımına sunmalıdır.

Unutmayalım ki daha önceki makalelerimde de belirttiğim üzere yeni bir dünyaya uyanmış durumdayız. Bu dünyada başarılı olma ve Türkiye’yi çağdaş medeniyetin üzerine çıkarma fırsatı doğmuş durumdadır.

 Bizim nüfusumuz gençtir ve bu büyük bir fırsat doğurmaktadır. Bu fırsatı kullanabilmemiz için ortaya çıkan bu yeni dünyanın ana felsefesi UZAKTAN EĞİTİM, YAKINDAN TAKİP ve DESTEKtir. Bu göreve ilişkin hem öğretmen, hem veli ve tabii ki okul müdürü ve Milli Eğitim Müdürlüklerine de yukarıda özetlemeye çalıştığım yeni rolleri yüklemektedir.

Ne yapılırsa yapılsın 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ana eğitim-öğretim metodu ONLINE EĞİTİMdir. Herkes “bu eğitim modelinin etkili olması için üzerine düşen rolleri en etkili bir biçimde uygulayarak, öğrencilerimizi nasıl geliştirebiliriz?” sorusunun yanıtına odaklanmalı ve üzerine düşeni en iyi bir biçimde gerçekleştirmeye odaklanmalıdır. 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Osman Titrek - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak T54 Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan T54 hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler T54 editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı T54 değil haberi geçen ajanstır.Anket Sizce okullar açılmalı mı?